Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever (bedrijf, cursist) en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is SPARRER.

De in deze voorwaarden opgenomen artikelen zijn van toepassing op alle door SPARRER  georganiseerde diensten tenzij deze algemene voorwaarden expliciet door opdrachtnemer zijn uitgesloten.

Download hier de Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van SPARRER  aan/met een opdrachtgever met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door SPARRER , waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het verzorgen van consultancy, coaching, seminars, trainingen, workshops, congressen, conferenties, summercourses en mastercourses (hierna gezamenlijk te noemen ‘diensten’) alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen. Door inschrijving gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden. Druk- of typefouten zijn voorbehouden.

Artikel 2. Aanmelding voor een (openbare) opleiding/dienstverlening, training, cursus of workshop

De opdrachtgever verbindt zich voor de gehele periode van dienstverlening.

SPARRER  contracteert met de individuele opdrachtgever, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de opdrachtgever werkzaam is. Het staat de opdrachtgever vanzelfsprekend vrij om de factuur namens de opdrachtgever door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen  (‘factuuradres’) maar de opdrachtgever blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

SPARRER  behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen,  individuele inschrijvingen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen voor een (openbare) opleiding/dienstverlening, training, cursus of workshop

De uitingen in de door SPARRER  gepubliceerde brochures, folders en andere communicatie uitingen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen.

SPARRER  heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding/dienstverlening de op het moment van bevestiging geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding/dienstverlening wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de volledige opleiding/dienstverleningsprijs uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch indien de opleiding/dienstverlening binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de opleiding/dienstverlening, te (laten) voldoen.

De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien de verschuldigde opleiding/dienstverleningsprijs niet tijdig is voldaan, heeft SPARRER  het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. In dat geval wordt een overeenkomst beschouwd als door de opdrachtgever te zijn geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 5. Annulering door opdrachtgever

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan  van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever (nog) niet betaald heeft.

Indien de opdrachtgever uiterlijk 21 dagen voor aanvang van een opleiding/dienstverlening zijn deelname schriftelijk annuleert, is € 75,00 administratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte – niet restitueerbare – kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor overnachtingen. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de opleiding/dienstverlening wordt het volledige opleiding/dienstverleningsgeld (100%) in rekening gebracht.

Artikel 6. Annulering c.q. wijziging door SPARRER

SPARRER  heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de trainer/consultants/professionals, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie,) aan te brengen in aangekondigde diensten en aangekondigde diensten af te gelasten.

In geval van afgelasting van een opleiding/dienstverlening heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door de opdrachtgever aan SPARRER  betaalde bedrag.

In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding/dienstverlening wordt de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annuleren door middel van een schrijven of  e-mail.

Artikel 7. Klachtenprocedure

Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan SPARRER  te worden meegedeeld. Hiertoe kan het info-formulier op de website www.SPARRER.nl worden gebruikt. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld.  Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

SPARRER  spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de trainer/consultant tijdens de opleiding/dienstverlening, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de opleiding/dienstverlening aan de opdrachtgever wordt verstrekt. SPARRER  sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens SPARRER  en/of haar leidinggevenden.

De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SPARRER  jegens de opdrachtgever is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder niet wordt begrepen: indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en daarmee samenhangend verlies of schade) met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan SPARRER  heeft voldaan. SPARRER sluit aansprakelijkheid verband houdende met zogenaamde ‘live cases’ geheel uit.

De opdrachtgever vrijwaart SPARRER  tegen alle vorderingen van derden – waaronder begrepen doch niet beperkt tot cliënten van de werkgever, dan wel de werkgever dan wel werknemers van de opdrachtgever – die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Artikel 9. Overmacht

In het geval dat SPARRER  door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft SPARRER  het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van SPARRER , zonder dat SPARRER  tot vergoeding van enige schade is gehouden.

Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

Als een opdrachtgever zich aanmeldt voor een opleiding/dienstverlening uit het aanbod van SPARRER  worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een opdrachtgeverslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens van personen die geen accountant of registercontroller zijn, opgenomen in het klantenbestand om de opdrachtgever in de toekomst te kunnen informeren over het dienstenaanbod. Indien een opdrachtgever bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de opdrachtgever dat door middel van een schrijven of een e-mail (info-formulier op www.SPARRER.nl ) aangeven. De gegevens van een opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende opdrachtgever aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht of dit noodzakelijk is voor een audit.

Artikel 11. Permanente Educatie

SPARRER  verstrekt een opdrachtgever die heeft deelgenomen aan een opleiding/dienstverlening een  deelnamebewijs indien de opdrachtgever de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens SPARRER  in het kader van de opleiding/dienstverlening verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding/dienstverlening/dienstverlening is uitdrukkelijk verboden. SPARRER is auteursrechthebbende op het lesmateriaal, voor zover het lesmateriaal niet anders vermeldt.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten met SPARRER  is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met SPARRER  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 14. Aanvullende voorwaarden aanmelding

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en SPARRER  komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door SPARRER  aan de opdrachtgever van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.

Aanmelden kan tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding/dienstverlening. Een opdrachtgever kan een volledig ingevuld aanmeldingsformulier per e-mail  versturen.

Plaatsing op een opleiding/dienstverlening geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een opdrachtgever niet kan worden geplaatst, ontvangt betrokken opdrachtgever daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.

Elke opdrachtgever ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

Artikel 15. Vervanging bij verhindering

Bij verhindering kan een opdrachtgever zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander die in de ogen van SPARRER kwalificeert, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding/dienstverlening. De opdrachtgever blijft de gehele oorspronkelijke opleiding/dienstverleningsprijs verschuldigd.

 

2020, SPARRER